Ammattina vartija

Rikosseuraamusalan tutkinnon suorittanut vartija huolehtii yhteiskunnan, vankilan henkilökunnan ja vankien turvallisuudesta. Vartija osallistuu myös kuntoutustehtäviin kuten päihdetyöhön ja vankien vapaa-ajantoimintojen ohjaukseen. Usein ammatista käytetään nimeä vanginvartija.


Hiukset kiinni oleva nainen katsoo kohti kattoa osoittaen taskulampulla katseensa suuntaan. Naisella on vartijan univormu.

Vartijan työympäristönä on suljettu vankila tai avovankila, joita on Suomessa yhteensä 28. Työnkuva on muuttunut entistä monipuolisemmaksi. Vangin kanssa tehtävä tavoitteellinen lähityö tähtää vangin rikoksettomaan elämään.

Vankilan vartijan työ on tarkoin säädeltyä. Sitä ohjaavat vankeinhoidon lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet sekä Rikosseuraamuslaitoksen arvot:

 • ihmisarvon kunnioittaminen,
 • oikeudenmukaisuus,
 • turvallisuus ja
 • usko ihmisen mahdollisuuksiin muuttua ja kasvaa.

Ammatissa on tunnettava rikosseuraamusalan toiminnot ja toimintatavat sekä enenevässä määrin myös sidosryhmien toiminta.

Vartijan työtehtävät

Vartijan tehtäviä:
 • Laitokseen tulevien vankien vastaanotto, perehdytys talon tavoille, neuvonta ja opastaminen.
 • Valvonta, joka on jatkuvaa ja ympärivuorokautista toimintaa, jossa seurataan vankien tekemisiä ja ohjataan heitä. Valvonnan luonne vaihtelee laitoksittain, avovankiloissa valvontaa on luonnollisesti vähemmän.
 • Tarkastukset vangeille sekä heidän käytössään oleville tiloille, asunto-osastoille ja työpisteille muun muassa kiellettyjen esineiden ja aineiden löytämiseksi.
 • Vangin ja hänen vieraidensa tapaamisten valvonta.
 • Vangit saattaminen laitoksen ulkopuolelle esimerkiksi oikeudenkäyntiin tai sairaalaan sekä eri tilaisuuksiin. Työtehtävien hoitamisessa on siksi myös ajokortti tarpeen.
 • Vankilaan tulevien viranomaisten ja vierailijoiden opastaminen.
 • Tehtävien hoidossa käytetään tietotekniikkaa muun muassa valvontaan, tiedonhakuun ja raportointiin.

Vartijat tekevät vankilasta riippuen usein myös vuorotyötä, joten alalle tulevan on oltava valmis työskentelemään myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Työpäivät ovat yleensä pitkiä, mutta vastaavasti vapaapäiviä on useita peräkkäin.

Vartija voi toimia myös vangin vastuuvirkamiehenä. Vastuuvirkamies mm. ohjaa ja opastaa vankia oikeiden palveluiden ja toiminnan piiriin ja näin vastaa tavoitteellisesta työskentelystä. Vastuuvirkamies tekee yhteistyötä mm. erityisohjaajien, ohjaajien, työnjohtajien, opinto-ohjaajien, pastorien, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Vankilan vartijan työssä voi myös erikoistua erilaisiin työtehtäviin, kuten valvomotyöhön, turvallisuusvartijaksi, koiranohjaajaksi tai kuljetuksiin keskittyviin tehtäviin.

Vartijan työ on vaativaa ihmissuhdetyötä

Vartija on vankilan työntekijöistä eniten vuorovaikutuksessa vangin kanssa ja ainoa, joka on ympäri vuorokauden paikalla. Työ on vaativaa ihmissuhdetyötä, joka edellyttää tasapainoisuutta, tervettä itsetuntoa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä ristiriitojen sietoa ja ratkaisukykyä.

Lähityöllä tarkoitetaan aktiivista, vuorovaikutuksellisuuteen perustuvaa työskentelyä vankien kanssa. Lähityön tavoitteena on rangaistusajan vaikuttavuus, jossa vankeja motivoidaan ja valmennetaan rikoksettomaan elämäntapaan ja tuetaan yhteiskuntaan sopeutumiseen. Lähityötä toteutetaan kaikissa kohtaamisissa ja arkipäivän tilanteissa. Lähityöhön kuuluu vartijan oma-aloitteinen rooli vangin kuntoutustyöhön sekä ohjaukseen sekä rangaistusajan suunnitelman toteuttamiseen.

Vartija tarvitsee yhteistyötaitoja työskennellessään laitoksen muun henkilökunnan sekä muiden viranomaisten, sidosryhmien ja ammattiryhmien sekä vangin omaisten ja läheisten kanssa. Vankien kanssa vartija tarvitsee myös ryhmänohjaustaitoja. Vartija käyttää työssä vuorovaikutustaitojaan, vankituntemustaan ja omaa persoonallisuuttaan. Ammatissa tarvitaan kykyä sopeutua vaihteleviin olosuhteisiin ja tilanteisiin. Hyvä stressinsietokyky on tarpeen työskenneltäessä erityisolosuhteissa rikoksesta tuomittujen kanssa.

Vartijoiden työllisyystilanne on hyvä

Rikosseuraamusalan työllisyystilanne on hyvä johtuen työn tarpeellisuudesta, tehtävien lakisääteisyydestä ja koulutusmääristä, jotka voidaan sopeuttaa vallitsevaan työllisyystilanteeseen. Varsinkin valvontahenkilöstö työllistyy usein heti perustutkinnon suoritettuaan.

Vartijat työskentelevät oikeusministeriön alaisuudessa toimivan Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa. Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta. Laitoksen tavoitteena on omalta osaltaan huolehtia yhteiskunnan turvallisuudesta ja estää uusintarikollisuutta. Rikosseuraamuslaitos työllistää noin 2700 henkilöä, joista noin puolet työskentelee vartijana.

Vankilan vartijan palkkaus

Rikosseuraamusalan tutkinnon suorittaneen vartijan kokonainen kuukausipalkkaus uran alkuvaiheessa on 2270-2630 euroa riippuen tehtävien sisällöistä eli tehtävän vaativuudesta. Tässä ovat mukana kaikki varsinaiset palkkatekijät. Varsinaisten palkkatekijöiden lisäksi maksetaan työaikakorvaukset. (palkkatiedot on päivitetty vuonna 2023, seuraava yleiskorotus tulee voimaan 1.3.2024)

Varsinaiset palkkatekijät

Tehtäväkohtainen palkanosa vaihtelee välillä 2034 – 2212 euroa. Henkilökohtainen palkanosa on enintään 38 % edellisestä ja lisäksi vartijalle maksetaan kokemusosa, joka on 0-12 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Kokemusosaan vaikuttaa julkisen sektorin työkokemus.

Työaikakorvaukset

Työaikakorvausten eli niin kutsuttujen haittalisien määrä vaihtelee ilta-, yö- ja viikonlopputöiden määrän vuoksi. Työaikakorvaukset voivat olla 0-20 % kokonaispalkasta eli tehtäväkohtaisen palkan, henkilökohtaisen palkanosan ja kokemusosan muodostamasta palkasta.

Keskimääräinen palkka

Vuonna 2023 Rikosseuraamuslaitoksen vartijan palkka oli työaikakorvauksineen keskimäärin 3 360 euroa kuukaudessa eli noin 40 300 euroa vuodessa. Ylityökorvaukset, kesälomarahat ja muut palkkiot mukaan lukien keskipalkka oli noin 3 600 euroa kuukaudessa eli 43 700 euroa vuodessa. (päivitetty 30.1.2024)

Opiskeluajan palkka

Rikosseuraamusalan tutkintoa opiskelevan palkka työssäoppimisjaksojen ajalta on 1.1.2024 lähtien 2 250 eur/kk + työaikalisät.

Vartijan kelpoisuusvaatimuksena on RSKK:n rikosseuraamusalan tutkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto.

Lue, miten pääset määräaikaisesti vankilan vartijaksi ilman rikosseuraamusalan tutkintoa.

Videoita vartijan ammatista

Rikosseuraamusalan tutkintokoulutuksen esittely (Youtube.com)
Vartija Mikko Kiiskilä kertoo vartijan työstä (Youtube.com)
Vartija Kari Tauriainen kertoo vartijan työstä (Youtube.com)
Uudenmaan työvoimapalvelujen esittelyvideo vartijan työstä, ei saavutettava (Youtube.com)
Vartija Sanna kertoo Studia-messuilla vartijan työstä (Youtube.com)

Julkaistu 15.3.2024