Ansökan till examen inom brottspåföljdsområdet 2020

Man söker sig till examensutbildningen inom brottspåföljdsområdet på rskk.fi. Ansökningstiden 2020 är 2.1 –28.1.2020. Ansökan ska lämnas in före utgången av ansökningstiden. Efter ansökningstiden inkallas ett antal sökande som fastställs årligen till urvalsprov på basis av utbildning och arbetserfarenhet.

För ansökningsblanketten behöver du exakta uppgifter om avlagda examina och anställningsförhållandenas längd. Kontrollera dessa uppgifter i intyg för att undvika fel och inexaktheter. Vi behandlar inte bristfälliga ansökningar. Vi kontrollerar de invaldas arbets- och examensintyg.

OBS! Vi skickar kallelserna och meddelandena om godkännande endast per e-post.

Inträdeskrav

Som studerande för examen inom brottspåföljdsområdet kan antas en person som

1) före utgången av ansökningstiden har fyllt 18 år,

2) före utgången av ansökningstiden har avlagt minst andra stadiets yrkesinriktade examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen), gymnasiets lärokurs eller en examen som avses i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) eller motsvarande tidigare examen eller fullgjort motsvarande studier utomlands,

3) i fråga om sin hälsa och övriga egenskaper är lämplig för arbete inom brottspåföljdsområdet,

4) har körrätt minst för kategori B, och

5) har blivit godkänd i urvalsprovet.

( Lag om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 9 § ).

Lämplighet för området

Den som antas till utbildningen ska ha levnadsvanor som lämpar sig för anställning vid brottspåföljdsmyndigheten och i sitt arbete iaktta värderingarna och principerna inom brottspåföljdsområdet. Det viktigaste bland dem är respekt för människovärdet. Sökande kan bli föremål för en säkerhetsutredning (Lag om säkerhetsutredningar, 177/2002, 2 kap.), och man kan be om ett utlåtande av arbetsgivaren och ett utlåtande om hälsotillståndet. Antagningen till utbildningen kan förhindras om sökanden gjort sig skyldig till brott eller lämnat vilseledande eller felaktiga uppgifter på ansökningsblanketten.

Faser i och tidsschema för antagningen

Urvalsprovet har två steg:

Steg 1: konditionstest och psykologiska test samt gruppuppgift
Steg 2: personlig intervju och "open-book test"

Dessutom är de intagna föremål för en normal säkerhetsutredning.

I urvalsprovet kan sökanden få högst 108 poäng. De olika avsnitten poängsätts på följande sätt: konditionstest max 8 poäng, psykologiska test och gruppintervju max 30 poäng och personlig intervju max 40 poäng och "open-book test" 30 poäng.

Tidsschema för antagning 2019:

Ansökningstid
2.1.–28.1. 2020 Ansökningsblankett på RSKK:s webbplats www.rskk.fi

Psykologiska test, gruppuppgift och konditionstest
25.2 –28.2.2020 Vanda, Dickursby, längd ca 8 h

Personlig intervju och "open-book test"
Vecka 17 Kuopio, Tammerfors, Vanda
Längd ca 30 min (kl 8.30-11 och 13-16), "open-book test" 2 h (kl 11-13).

Beslut om antagning
Vecka 19-20

Urvalsprocess

Poängsättning av ansökningsfasen

Om du har minst ett års (12 mån.) arbetserfarenhet inom brottspåföljdsområdet inkallas du alltid till steg 1 i urvalsprovet. Fyll dock i uppgifterna om arbetserfarenhet och utbildning på ansökningsblanketten.

Sökande som har mindre än ett års arbetserfarenhet eller ingen arbetserfarenhet inom brottspåföljdsområdet i Finland rangordnas enligt utbildning och arbetserfarenhet på följande sätt:

Examen/examina som överstiger ansökningskriterierna (andra stadiet eller högskoleexamen) 2 poäng.

Poäng för arbetserfarenhet enligt anställningsförhållandets längd:

12 mån. 1 poäng
18 mån. 2 poäng
24 mån. 3 poäng
30 mån. 4 poäng
36 mån. 5 poäng

Var noggrann när du anger längden på arbetserfarenheten. Ange längden på arbetserfarenheten som fulla månader. Ändra deltidsarbete så att det motsvarar heltidsarbete på följande sätt: 150 timmar eller 20 fulla arbetstimmar (minst 7 timmar/dag) motsvarar en månad. Arbetstimmarna ska framgå av arbetsintyget.

Poängen i ansökningsfasen påverkar inte det slutliga poängantalet.

Psykologiska test, gruppuppgift och konditionstest

Den första fasen i urvalsprovet består av psykologiska test, en gruppuppgift och ett konditionstest. Till denna fas inkallas ungefär de 180 bästa sökandena i ansökningsfasen.

För de psykologiska testen och gruppuppgiften får sökanden högst 30 poäng och för konditionstestet högst 8 poäng. Konditionstestet består av sex (6) delar, i vilka man ska godkännas för att komma vidare.

Det är avgiftsfritt att delta i testen. Man kan inte delta i urvalsprovet vid en annan tidpunkt eller på ett annat ställe eller skjuta upp deltagandet till exempelvis följande ansökningsperiod. OBS! Sökanden deltar i konditionstestet på eget ansvar.

Psykologiska test, gruppuppgift och konditionstest ordnas vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral i Vanda 25.-27.2.2020. Urvalsprovet tar ca 8 timmar.

Personlig intervju och "open-book test"

Ca 70 sökande som klarat sig bäst i den första fasen kallas till en personlig intervju och "open-book test".

För intervjun får sökanden högst 40 poäng. "Open-book test" 30 poäng.

Intervjuerna ordnas i Vanda, Tammerfors och Kuopio vecka 17. Sökanden anger lämplig ort på ansökningsblanketten. Kallelsen med tidsschema skickas till sökandena per e-post vecka 13. Reservera ca 5 timmar tid för intervjun och "open-book test".

Antagning till studerande

Beslut om antagning till studerande och reservplats sker enligt de totala poängantalet i urvalsprovet. Om flera sökande får samma poängantal avgörs rangordningen på basis av poängen i de olika avsnitten i urvalsprovet i följande ordning:

1. personlig intervju
2. psykologiska test och gruppuppgift
3. "open-book test"
4. konditionstest.

Inkallelsen till examensutbildningen skickas till de antagna vecka 19-20. Antagningen är villkorlig, eftersom både de som antagits och de som fått en reservplats genomgår normal säkerhetsutredning.

Antagningen till utbildningen kan förhindras om sökanden gjort sig skyldig till brott eller lämnat vilseledande eller felaktiga uppgifter på ansökningsblanketten.

Studieplatsen blir klar under maj, såvida säkerhetsutredningen inte leder till avslag.

Studerandens studiesociala ställning

Under föreläsningsperioderna är studerandena berättigade till följande förmåner:

• Studiestöd

Studerandena är berättigade till antingen FPA:s eller TE-tjänstens studiestöd. (Ytterligare information på kela.fi och TE-palvelut.fi)

• Stöd för logi och skolresor

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral ordnar vid behov avgiftsfri logi för studerande så att de studerande vars stadigvarande bostad är belägen på över 100 km avstånd från utbildningscentralen prioriteras. Alternativt kan studerande som inte bor på studieorten ansöka om stöd för skolresor mellan hemmet och läroanstalten hos FPA. (Ytterligare information: FPA)

• Måltider

Under föreläsningsdagar ordnar utbildningscentralen en avgiftsfri måltid för studerande.

• Avlönade perioder i inlärning i arbete

Utbildningen har tre perioder i inlärning i arbete av vilka de två sista är avlönade och studerande har tjänsteförhållande med brottspåföljdsmyndigheten.

Detaljerad information om studierna och de studiesociala förmånerna finns i vår studieguide. Rätten till ändringar förbehålls.

Mer information:
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
PB 41/Fernissagatan 2 A, 01301 Vanda
tfn 029 566 5068 / 050 3740 391

 
Publicerad 10.9.2019