Vakt som yrke

Vakten sörjer för samhällets, fängelsepersonalens och fångarnas säkerhet. Vakten deltar i allt högre grad även i rehabilitering såsom missbrukararbete och handledning av fångarnas fritidsverksamhet. Som vakt kan man utföra påverkande, pålitligt och meningsfullt arbete för säkerheten i samhället.

Utöver ansvarskänsla och växelverkan kräver yrket bland annat kompetens i säkerhets- och övervakningsarbete, rehabilitering och handledning samt kännedom lagstiftningen och föreskrifterna inom området.

Grunden säkerhets- och övervakningsuppgifterna utgörs av professionell växelverkan och därigenom kännedom om fångarna. Utgångspunkten är en stabil och säker operativ miljö, där man minimerar säkerhetshoten mot fångarna och personalen, missbruket av rusmedel och faktorer som orsakar instabiliteten. Även om verbal kommunikation är vaktens viktigaste verktyg behövs det ibland maktmedel. Säkerställandet av säkerheten förutsätter förmåga att förutse och analysera säkerhetsrisker.

Arbetet som vakt är mångsidigt

Vaktens arbetsuppgifter blir allt mångsidigare. Det målinriktade närarbetet med fångar siktar på att de inte ska återfalla i brottslighet.

Vaktens arbete är rigoröst reglerat. Det styrs av lagstiftningen, föreskrifterna och anvisningarna om fångvård samt Brottspåföljdsmyndighetens värderingar: respekt för människovärdet, rättvishet, säkerhet och tro på människans möjligheter till förändring och utveckling. I yrket gäller det att känna till verksamheten och rutinerna inom brottspåföljdsområdet samt i allt högre grad även intressenternas verksamhet.

Slutet eller öppet fängelse som arbetsmiljö

Vakten tar emot fångar som kommer till anstalten, instruerar dem i rutinerna samt ger dem råd och rutiner. Övervakning är fortlöpande verksamhet dygnet runt, där man övervakar fångarnas aktiviteter och handleder dem. Övervakningens karaktär varierar mellan anstalterna: vid öppna fängelser är övervakningen mindre intensiv. Vakten är den arbetstagare som har mest att göra med fångarna och den enda som är på plats dygnet runt. Arbetet är socialt krävande, och det förutsätter en balanserad personlighet, en sund självkänsla, bra social kompetens samt tolerans för konflikter och förmåga att lösa problem.

Vakterna inspekterar fångar och deras lokaler, boendeavdelningar och arbetsplatser bland annat för att hitta förbjudna föremål. Arbetsuppgifterna omfattar övervakning av möten mellan fångar och deras besökare. Vakter ledsagar fångar vid behov även till platser utanför anstalten, till exempel domstolar, sjukhus eller olika evenemang. Arbetsuppgifterna omfattar även handledning av myndigheter och personer som besöker fängelset.

Närarbetet stöder fångarna på vägen till frigivning

Växelverkan med fångar är professionell och målinriktad verksamhet. Syftet med närarbetet är att motivera och coacha fångar till en obrottslig livsstil.

Närarbete utförs vid alla möten och vardagliga situationer. Närarbete innebär att vakten tar initiativ till rehabilitering och handledning av fångar samt utarbetandet av planen för strafftiden. Målet är att hjälpa fångarna att anpassa sig till samhället.

Samarbetsförmåga behövs i arbetet med anstaltens övriga personal och myndigheter, intressenter och yrkesgrupper samt fångens anhöriga och närstående. När det gäller fångar behövs grupphandledningsförmåga.

Vakten ska ha tillräcklig grundläggande kunskap om brottslighetens orsaker, konsekvenser och påföljder av kontrollen samt om psykiska problem och missbruk. Vakten kan också motivera och uppmuntra fångar till en obrottslig livsstil.

I sitt arbete använder vakten sin sociala kompetens, sin kännedom om fångarna och sin personlighet. I arbetsuppgifterna används datateknik i bland annat övervakning, informationssökning och rapportering. Vakterna arbetar i allmänhet i skift, och därför ska man vara beredd att jobba om kvällar, nätter och på veckoslut. Även körkort behövs för att sköta arbetsuppgifterna. I yrket behövs förmåga att anpassa sig till varierande förhållanden och situationer. Bra stresstålighet behövs när man arbetar i särskilda förhållanden med fångar.

Sysselsättningsläget för vakter är bra

Sysselsättningsläget inom brottspåföljdsområdet är bra på grund av att arbetet behövs, uppgifterna är lagstadgade och antalet utbildade anpassas till sysselsättningsläget. I synnerhet de som specialiserar sig på övervakning får ofta jobb direkt efter grundläggande examen.

Vakterna arbetar för Brottspåföljdsmyndigheten som är underställd justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten ansvarar för verkställighet av häktning samt av samhällspåföljd och fängelsestraff. Målet för myndigheten är att för sin del ta ansvar för samhällets säkerhet och förebygga återfall i brottslighet. Brottspåföljdsmyndigheten har ca 2 500 anställda, varav omkring hälften arbetar som vakter. 
Publicerad 24.10.2017