Utbildning inom brottspåföljdssektorn förnyas i samarbete med yrkeshögskolan Laurea

Publicerad 13.10.2017

Utbildningen inom brottspåföljdsbranschen reformeras och byggs upp enligt tvåstegsmodell. Detta sker i samverkan med Brottspåföljdssektorns utbildningscentral och yrkeshögskolan Laurea. Som ett resultat av reformen får flera studerande inom brottspåföljdssektorn möjlighet att via en separat ansökan komma in på vidareutbildning som sker i yrkeshögskolan Laurea.

Reformen ger flera studerande inom brottspåföljdssektorns examensinriktade utbildning möjlighet att via en separat ansökan komma in på yrkeshögskolan Laurea och där fortsätta sin utbildning. Studierna leder till socionomexamen inom brottspåföljdssektorn. Reformen syftar till att en betydligt större andel av personalen ska ha en högskoleexamen, vilken i fortsättningen kommer att bli den primära examen i brottspåföljdssektorn. Dessutom får de vakter som redan har anställning bredare möjligheter att idka yrkeshögskolestudier vid sidan om sitt ordinarie arbete. Detsamma gäller även övrig personal.

Examensreformen ska möta framtidens kompetensbehov i arbetslivet, förändringar i arbetsuppgifter och tillgodose hela personalens kompetensutveckling på en bred bas. Målet är att se till att den reformerade utbildningen inom sektorn ligger i linje med Brottspåföljdsmyndighetens strategiska riktlinjer både när det gäller korrelation med behoven i yrkeslivet och organisering av studierna. Personalens professionella kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för brottspåföljdssektorns verksamhet och den ska även tillvaratas för framtiden.

Utbildning som syftar till examen inom brottspåföljdsbranschen ger behörighet för övervaknings- och handledningsuppgifter inom sektorn. Utbildningens omfattning är 90 studiepoäng och den varar i 16 månader. Examen byggs upp av ett antal olika långa perioder av närstudier och inlärning i arbetet. Närstudierna sker i Brottspåföljdssektorns utbildningscentral i Dickursby i Vanda. Nästa antagning till examensinriktad utbildning inom brottspåföljdssektorn börjar i januari 2018 och studierna inleds på hösten.

Efter grundstudierna sker separat ansökning till yrkeshögskolan där studierna fortsätter. Socionomexamen inom brottspåföljdssektorn på yrkeshögskolan Laurea är tänkt att ge färdigheter för handlednings , chefs- och sakkunniguppgifter inom sektorn. Den separata ansökan äger rum under hösten 2019 och studierna på Laurea inleds i januari 2020.

Den reviderade utbildningsvägen blir från och med 2018 den största yrkesutbildningsenheten i Europa när det gäller brottspåföljdssektorn.

Ytterligare uppgifter lämnas av

Direktör Hannu Kiehelä, Brottspåföljdssektorns utbildningscentral, tel. 0500 687923, hannu.kiehela(at)om.fi

Personaldirektör Marko Oresmaa, Brottspåföljdsmyndigheten, Centralförvaltningsenheten, tel. 050 5666260, marko.oresmaa(at)om.fi

Utvecklingschef Anu Lindström, yrkeshögskolan Laurea, tel. (09) 8868 7771, anu.lindstrom(at)laurea.fi