Fortbildning

Efter avlagd examen har studerande möjlighet att söka sig till fortbildning som sker på yrkeshögskolor och universitet. Enligt dina egna intressen lönar det sig att ta reda på vilka fortbildningsmöjligheter som finns nära din egen hemort. Yrkeshögskoleutbildning inom brottspåföljdssektorn (socionom) anordnas av yrkeshögskolan Laurea i samverkan med Brottspåföljdssektorns utbildningscentral.

Den som har avlagt socionomexamen och har tre års arbetserfarenhet kan fortsätta sina studier coh avlägga högre yrkeshögskoleexamen (ledning och utveckling av brottspåföljdssektorn).

Socionomutbildning, brottspåföljdssektorn

Reformen ger flera studerande inom brottspåföljdssektorns examensinriktade utbildning möjlighet att via en separat ansökan komma in på yrkeshögskolan Laurea och där fortsätta sin utbildning. Studierna leder till socionomexamen inom brottspåföljdssektorn. Den separata antagningen äger rum under hösten 2019 och studierna på Laurea inleds i januari 2020.

Socionomexamen inom brottspåföljdssektorn på yrkeshögskolan Laurea är tänkt att ge färdigheter för handlednings , chefs- och sakkunniguppgifter inom sektorn.

Laurea är den enda yrkeshögskola som ger utbildning inom brottspåföljdssektorn. Utbildningen anordnas i samverkan med Brottspåföljdssektorns utbildningscentral.

Ytterligare information om socionomutbildning inom brottspåföljdssektorn hittar du på Laureas webbplats (på finska).

Magisterexamen i förvaltningsvetenskaper

Ett alternativ är att fortsätta studierna efter avlagd socionomexamen vid Östra Finlands universitet (campus i Joensuu) på programmet som leder till magisterexamen i förvaltningsvetenskaper. Den som avlagt socionomexamen inom brottspåföljdssektorn kan söka sig till denna utbildning via en separat ansökan inom en särskild kvot.

Läs mer på Östra Finlands universitets webbplats (på finska)..

 
Publicerad 13.2.2020