Stu­de­ra för
brottspå­följdsom­rå­det

Brottspå­följds­om­rå­dets ut­bild­nings­cen­tral är den enda läro­in­rätt­ning i Fin­land som an­ord­nar ut­bild­ning
som ger be­hö­rig­het för över­vak­nings- och hand­led­nings­upp­gif­ter i de fin­länds­ka fäng­el­ser­na.
Examensutbildning