Haku ja valinta rikosseuraamusalan tutkintoon

Rikosseuraamusalan tutkinto antaa kelpoisuuden valvonnan ja ohjauksen tehtäviin vankiloissa. Tutkinnon suorittaneille on joustava väylä rikosseuraamusalan sosionomiopintoihin Laurea-ammattikorkeakoulussa Tikkurilassa.

Rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen haetaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen omien verkkosivujen kautta. Seuraavan hakuaika ilmoitetaan myöhemmin. Hakulomake julkaistaan RSKK:n verkkosivuilla. Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan loppuun mennessä.

Hakuajan päätyttyä valintakokeeseen kutsutaan joka vuosi erikseen sovittava määrä hakijoita koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Hakulomaketta täyttäessäsi tarvitset tarkat tiedot suorittamistasi tutkinnoista ja työsuhteidesi kestosta. Asiat tulee tarkistaa todistuksista, jotta asiat tulevat oikein ja täsmällisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia emme ota käsittelyyn. Koulutukseen hyväksytyiltä tarkistetaan työ- ja tutkintotodistukset.

HUOM! Lähetämme kutsut ja hyväksymiskirjeet ainoastaan sähköpostitse.
HUOM! Haastattelut viikolla 17 on peruttu. Aineistokoe toteutetaan verkossa reaaliaikaisena keskiviikkona 22.4.

Pääsyvaatimukset

Opiskelijaksi Rikosseuraamusalan tutkinnolle voidaan ottaa henkilö, joka on

1) hakuajan päättymiseen mennessä täyttänyt 18 vuotta;

2) hakuajan päättymiseen mennessä suorittanut vähintään toisen asteen ammatillisen tutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto), lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon (L672/2005) tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon taikka tutkintoja vastaavat ulkomaiset opinnot;

3) terveydentilaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan vankeinhoitotyöhön sopiva;

4) saanut vähintään B-luokan ajo-oikeuden; sekä

5) suorittanut hyväksytysti valintakokeen

( Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta 9 § ).

Soveltuvuus alalle

Koulutukseen valitun tulee olla elämäntavoiltaan rikosseuraamuslaitoksen palvelukseen sopiva henkilö, joka työssään sitoutuu noudattamaan rikosseuraamusalan arvoja ja periaatteita. Niistä keskeisin on ihmisarvon kunnioitus. Hakijoista voidaan tehdä turvallisuusselvitys (L turvallisuusselvityksistä - 177/2002 2. luku) ja pyytää työnantajan lausunto sekä lausunto terveydentilasta. Koulutukseen valituksi tuleminen voi estyä, mikäli hakija on syyllistynyt rikokseen tai antanut hakulomakkeessa harhaanjohtavia tai vääriä tietoja.

Valintojen aikataulutus vuonna 2020

Valintakoe on kaksivaiheinen:

1. vaihe: Psykologiset testit, ryhmätehtävä ja kuntokoe

25. - 28.2.2020: Vantaa, Tikkurila, kesto noin 8h.

2. vaihe: Soveltuvuushaastattelu (peruttu) ja aineistokoe

HUOMIO! MUUTOKSIA SOVELTUVUUSHAASTATTELU- JA AINEISTOKOE- OSIOON; KORONA-EPIDEMIAN VUOKSI HAASTATTELUT ON PERUTTU JA AINEISTOKOE TOTEUTETAAN VERKOSSA REAALIAIKAISENA KESKIVIIKKONA 22.4. KLO 10-14.

Aineistokoe toteutetaan verkossa reaaliaikaisesti keskiviikkona 22.4. klo 10 – 14.
Aineistokokeen_ohjeistus_2020_.pdf (pdf, 0.02 Mt)

Ohjeet aineistokokeeseen valmistautumiseen

Aineistokokeen valintakoemateriaalina on kaksi artikkelia, jotka käsittelevät rikosseuraamustyön eri puolia. Artikkelit ovat:

• Sasu Tyni (2011) Rikosseuraamusasiakkaiden uusintarikollisuus. Teoksessa "Rikosseuraamustyön kehittämisen kysymyksiä", Acta Poenologica 2/2011.

Sasu_Tyni_Rikosseuraamusasiakkaiden_uusintarikollisuus.pdf (pdf, 1.22 Mt)

• Jari Ihalainen, Sampo Järvelä, Lasse Rautniemi (2011) Lainrikkojan integraatio – mistä ja mihin. Teoksessa "Rikosseuraamustyön kehittämisen kysymyksiä", Acta Poenologica 2/2011.

Ihalainen_Jarvela__Rautniemi_Lainrikkojan_integraatio_-_mista_ja_mihin.pdf (pdf, 1.3 Mt)

Valmistautuminen

Lue artikkelit perusteellisesti läpi, jotta saat kokonaiskuvan siitä, mitä artikkelit käsittelevät. Opettele artikkeleissa käytetyt käsitteet hyvin, jotta pystyt kertomaan mitä erilaisilla rikosseuraamusalaan liittyvillä käsitteillä tarkoitetaan.

Varaa vastaamiseen hyvät verkkoyhteydet ja mahdollisuus kirjoittaa pitkiäkin vastauksia tietokoneella. Koe toteutetaan siis reaaliaikaisesti 22.4.2020 klo 10-14 eikä siihen voi muuna aikana vastata.Tieto opiskelijavalinnasta

Toukokuussa viikolla 21-22

Koulutukseen valituille tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys.
Koulutukseen valitaan 60 valintakokeissa parhaiten menestynyttä.

Opiskelu alkaa syksyllä elo- syyskuun vaihteessa vuonna 2020.


Valintaprosessi

Hakuvaiheen pisteytys

Jos sinulla on Rikosseuraamusalan työkokemusta vähintään yksi vuosi (12 kk), sinut kutsutaan automaattisesti valintakokeen 1.vaiheeseen. Täytä kuitenkin muutkin työkokemus- ja koulutustiedot hakulomakkeelle.

Hakijat joilla on vähemmän kuin 1 vuosi tai ei ollenkaan Suomessa hankittua rikosseuraamusalan työkokemusta, laitetaan paremmuusjärjestykseen koulutuksesta ja työkokemuksesta saatujen pisteiden perusteella seuraavasti:

Hakukelpoisuuden ylittävä tutkinto/tutkinnot (2.aste tai korkeakoulututkinto) 2 pistettä.

Työkokemuspisteet työsuhteen keston perusteella:

12 kk 1 piste

18 kk 2 pistettä

24 kk 3 pistettä

30 kk 4 pistettä

36 kk 5 pistettä

Ole täsmällinen laskiessasi työkokemukseen oikeuttavaa aikaa. Pisteitä saadaksesi merkitse työkokemuksen määrä täysinä kuukausina hakemukseen. Muuta osa-aikatyö kokoaikatyötä vastaavaksi seuraavasti: 150 tuntia tai 20 täysmittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia/päivä) vastaa yhtä kuukautta. Työtodistuksesta tulee ilmetä tehdyt tunnit.

Hakuvaiheen pisteet eivät vaikuta lopulliseen pistemäärään.

Psykologiset testit, ryhmätehtävä ja kuntokoe

Valintakokeiden 1. vaiheeseen kutsutaan noin 200 – 250 hakuvaiheen parasta hakijaa.

HUOM! Kuntokokeeseen hakija osallistuu omalla vastuulla.

Psykologiset testit, ryhmätehtävä ja kuntokoe järjestetään Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa Vantaan Tikkurilassa. Valintakoe kestää yhden päivän, noin 8 tuntia.

Soveltuvuushaastattelu ja aineistokoe

HUOM! KORONA-epidemian leviämisen estämiseksi haastatteluja ei järjestetä vuonna 2020. Aineistokoe kuitenkin toteutetaan verkossa reaaliaikaisena keskiviikkona 22.4. klo 10-14.

Valintakokeiden 2. vaiheeseen kutsutaan noin kaksinkertainen määrä hakijoita lopulliseen tutkintokoulutukseen valittavien opiskelijoiden määrästä.

Soveltuvuushaastattelut toteutetaan Vantaalla, Tampereella ja Kuopiossa. Hakija ilmoittaa hakulomakkeella itselleen sopivan paikkakunnan. Kutsut aikatauluineen lähtevät hakijoille sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen haastattelua. Haastatteluun ja aineistokokeeseen tulee varata aikaa kaikkineen noin 5 tuntia.

Ohjeet aineistokokeeseen valmistautumiseen

Aineistomateriaalit julkaistaan Rskk:n nettisivuilla maaliskuussa. Lue materiaalit perusteellisesti läpi, jotta saat kokonaiskuvan siitä, mitä ne käsittelevät. Opettele materiaaleissa käytetyt käsitteet hyvin, jotta pystyt kertomaan mitä erilaisilla rikosseuraamusalaan liittyvillä käsitteillä tarkoitetaan.

Opiskelijaksi valitseminen ja pisteytys

Valintakokeista hakija voi saada enimmillään 68 pistettä:

Kuntokoe 0 – 8 pistettä (hylätty suoritus 0 pist.)

Psykologiset testit ja ryhmätehtävä max 30 pistettä

Aineistokoe max 30 pistettä

Pisteiden mennessä tasan järjestys ratkaistaan eri valintakoeosioista saatujen pisteiden perusteella seuraavassa järjestyksessä: 1. psykologiset testit ja ryhmätehtävä, 2. aineistokoe, 3. kuntokoe.

Päätös opiskelijoiksi ja varasijalle valittavista tehdään valintakokeiden yhteispisteiden osoittaman paremmuusjärjestyksen perusteella.

Päätökset lähetetään hakijoille viikoilla 21-22. Tutkintokoulutukseen valituille hakijoille tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys. Päätös opiskelijaksi valitsemisesta on ehdollinen, kunnes Supolta on saatu vastaus turvallisuusselvityksestä.

Koulutukseen valituksi tuleminen voi estyä, mikäli hakija on syyllistynyt rikokseen tai antanut hakulomakkeessa harhaanjohtavia tai vääriä tietoja.


Opiskelijan opintososiaalinen asema

Lähiopetusjaksojen aikana Kela voi myöntää opiskelijalle opintotukea. Opintotukeen kuuluu mm. opintoraha ja asumislisä.
TE-keskuksesta saa lisätietoja mahdollisuudesta työttömyysetuudella opiskeluun.
Lisätietoja kela.fi ja TE-palvelut.fi

Majoitus- ja koulumatkatuki

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus järjestää tarvittaessa opiskelijoille maksuttoman majoituksen siten, että etusijalla ovat opiskelijat, joiden vakituinen asunto on yli 100 kilometrin päässä koulutuskeskuksesta. Vaihtoehtoisesti alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat voivat hakea KELA:n koulumatkatukea päivittäisiin kodin ja oppilaitoksen välisiin matkoihin. Lisätietoja KELA:sta.

Ruokailu

Koulutuskeskus järjestää opiskelijoille lähiopetuspäivinä yhden maksuttoman aterian.

Palkalliset työssäoppimisjaksot

Työssäoppimisjaksoja on kolme, joista kaksi viimeistä ovat palkallisia ja opiskelijat ovat virkasuhteessa rikosseuraamuslaitokseen.

Löydät yksityiskohtaisempaa tietoa opiskelusta ja opintososiaalisista eduista opinto-oppaastamme. Opinto-opas julkaistaan kotisivuillamme toukokuussa.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Seuraavan hakuajan alkamisesta ilmoitamme myöhemmin rskk.fi- sivuilla.

Lisätiedot:

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
PL 41 / Vernissakatu 2 A, 01301 Vantaa
p. 029 566 5068 / 050 3740 391

 
Julkaistu 16.4.2020