Haku ja valinta rikosseuraamusalan tutkintoon

Rikosseuraamusalan tutkinto antaa kelpoisuuden valvonnan ja ohjauksen tehtäviin vankiloissa. Tutkinnon suorittaneille on joustava väylä rikosseuraamusalan sosionomiopintoihin Laurea-ammattikorkeakoulussa Tikkurilassa.

Rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen haetaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen omien verkkosivujen kautta. Seuraavan hakuajan ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan loppuun mennessä.

Hakuajan päätyttyä valintakokeeseen kutsutaan joka vuosi erikseen sovittava määrä hakijoita koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Hakulomaketta täyttäessäsi tarvitset tarkat tiedot suorittamistasi tutkinnoista ja työsuhteidesi kestosta. Asiat tulee tarkistaa todistuksista, jotta asiat tulevat oikein ja täsmällisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia emme ota käsittelyyn. Koulutukseen hyväksytyiltä tarkistetaan työ- ja tutkintotodistukset.

HUOM! Lähetämme kutsut ja hyväksymiskirjeet ainoastaan sähköpostitse.


Pääsyvaatimukset

Opiskelijaksi Rikosseuraamusalan tutkinnolle voidaan ottaa henkilö, joka on

1) hakuajan päättymiseen mennessä täyttänyt 18 vuotta;

2) hakuajan päättymiseen mennessä suorittanut vähintään toisen asteen ammatillisen tutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto), lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon (L672/2005) tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon taikka tutkintoja vastaavat ulkomaiset opinnot;

3) terveydentilaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan vankeinhoitotyöhön sopiva;

4) saanut vähintään B-luokan ajo-oikeuden; sekä

5) suorittanut hyväksytysti valintakokeen

( Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta 9 § ).

Soveltuvuus alalle

Koulutukseen valitun tulee olla elämäntavoiltaan rikosseuraamuslaitoksen palvelukseen sopiva henkilö, joka työssään sitoutuu noudattamaan rikosseuraamusalan arvoja ja periaatteita. Niistä keskeisin on ihmisarvon kunnioitus. Hakijoista voidaan tehdä turvallisuusselvitys (L turvallisuusselvityksistä - 177/2002 2. luku) ja pyytää työnantajan lausunto sekä lausunto terveydentilasta. Koulutukseen valituksi tuleminen voi estyä, mikäli hakija on syyllistynyt rikokseen tai antanut hakulomakkeessa harhaanjohtavia tai vääriä tietoja.

Valinnan vaiheet ja aikataulu

Valintakoe on kaksivaiheinen:

1. vaihe: kuntokoe ja psykologiset testit sekä ryhmätehtävä
2. vaihe: henkilökohtainen haastattelu ja aineistokoe

Lisäksi koulutukseen valituille tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Valintakokeista hakija voi saada enimmillään 108 pistettä. Eri osioista pisteitä tulee seuraavasti: kuntokoe max 8 pistettä, psykologiset testit ja ryhmähaastattelu max 30 pistettä, henkilökohtainen haastattelu max 40 pistettä ja aineistokoe 30p.

Valintojen aikataulutus vuonna 2019:

Hakuaika
2.1.-27.1. 2019. Hakulomake julkaistaan Rskk:n verkkosivuilla.

Psykologiset testit, ryhmätehtävä ja kuntokoe
25. - 28.2.2019: Vantaa, Tikkurila, kesto noin 8h

Henkilökohtainen haastattelu ja aineistokoe
Viikko 15: Kuopio, Tampere, Vantaa
Haastattelun kesto on noin 30 min. ja se ajoittuu klo 8.30-11 ja 13-16 välille. Aineistokoe kestää 2 tuntia ja se ajoittuu klo 11-13 välille.

Ohjeet aineistokokeeseen valmistautumiseen

Aineistokokeen valintakoemateriaalina on kaksi artikkelia, jotka käsittelevät rikosseuraamustyön eri puolia.

Valmistautuminen

Lue artikkelit perusteellisesti läpi, jotta saat kokonaiskuvan siitä, mitä artikkelit käsittelevät. Opettele artikkeleissa käytetyt käsitteet hyvin, jotta pystyt kertomaan mitä erilaisilla rikosseuraamusalaan liittyvillä käsitteillä tarkoitetaan.

Koe sisältää lyhyitä käsitteiden määrittelykysymyksiä sekä noin yhden sivun mittaisen esseekysymyksen.

Päätös opiskelijaksi valittavista
Viikolla 18-19

Opiskelu alkaa maanantaina 2.9.2019.

Valintaprosessi

Hakuvaiheen pisteytys

Jos sinulla on Rikosseuraamusalan työkokemusta vähintään yksi vuosi (12 kk), sinut kutsutaan automaattisesti valintakokeen 1.vaiheeseen. Täytä kuitenkin muutkin työkokemus- ja koulutustiedot hakulomakkeelle.

Hakijat joilla on vähemmän kuin 1 vuosi tai ei ollenkaan Suomessa hankittua rikosseuraamusalan työkokemusta, laitetaan paremmuusjärjestykseen koulutuksesta ja työkokemuksesta saatujen pisteiden perusteella seuraavasti:

Hakukelpoisuuden ylittävä tutkinto/tutkinnot (2.aste tai korkeakoulututkinto) 2 pistettä.

Työkokemuspisteet työsuhteen keston perusteella:

12 kk 1 piste

18 kk 2 pistettä

24 kk 3 pistettä

30 kk 4 pistettä

36 kk 5 pistettä

Ole täsmällinen laskiessasi työkokemukseen oikeuttavaa aikaa. Pisteitä saadaksesi merkitse työkokemuksen määrä täysinä kuukausina hakemukseen. Muuta osa-aikatyö kokoaikatyötä vastaavaksi seuraavasti: 150 tuntia tai 20 täysmittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia/päivä) vastaa yhtä kuukautta. Työtodistuksesta tulee ilmetä tehdyt tunnit.

Hakuvaiheen pisteet eivät vaikuta lopulliseen pistemäärään.

Psykologiset testit, ryhmätehtävä ja kuntokoe

Valintakokeiden ensimmäinen vaihe koostuu psykologisista testeistä, ryhmätehtävästä ja kuntokokeesta. Tähän vaiheeseen kutsutaan noin 180 hakuvaiheen parasta hakijaa.

Psykologisista testeistä ja ryhmätehtävästä hakija saa enimmillään 30 pistettä ja kuntokokeesta enimmillään 8 pistettä. Kuntokoe koostuu kuudesta (6) eri osiosta, joista kustakin on saatava suoritus, muutoin hakija karsiutuu.

Testeihin osallistuminen on maksutonta. Valintakokeita ei ole mahdollista suorittaa muuna aikana tai muussa paikassa, eikä niitä voi siirtää esim. seuraavaan hakukauteen. HUOM! Kuntokokeeseen hakija osallistuu omalla vastuulla.

Psykologiset testit, ryhmätehtävä ja kuntokoe järjestetään Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa Vantaalla. Valintakoe kestää yhden päivän, noin 8 tuntia.

Henkilökohtainen haastattelu ja aineistokoe

Ensimmäisen vaiheen testeissä ja tehtävissä parhaiten menestyneistä hakijoista noin 70 kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun ja aineistokokeeseen.

Haastattelusta hakija saa enimmillään 40 pistettä. Aineistokokeesta 30 pistettä.

Haastattelut toteutetaan Vantaalla, Tampereella ja Kuopiossa viikolla15. Hakija ilmoittaa hakulomakkeella itselleen sopivan paikkakunnan. Kutsut aikatauluineen lähtevät hakijoille sähköpostitse viikolla 12. Haastatteluun ja aineistokokeeseen tulee varata aikaa kaikkineen
enintään 5 tuntia.

Opiskelijaksi valitseminen ja pisteytys

Päätös opiskelijoiksi ja varasijalle valittavista tehdään valintakokeiden yhteispisteiden osoittaman paremmuusjärjestyksen perusteella. Pisteiden mennessä tasan järjestys ratkaistaan eri valintakoeosioista saatujen pisteiden perusteella seuraavassa järjestyksessä:

1. henkilökohtainen haastattelu, 2. psykologiset testit ja ryhmätehtävä, 3. aineistokoe, 4.kuntokoe.

Pisteytys
Valintakokeista hakija voi saada enimmillään 108 pistettä:

Kuntokoe 0 – 8 pistettä (hylätty suoritus 0 pist.)
Psykologiset testit ja ryhmätehtävä max 30 pistettä
Henkilökohtainen haastattelu max 40 pistettä (hylätty suoritus 19 pist.)
Aineistokoe max 30 pistettä

Kutsut tutkintokoulutukseen valituille lähetetään viikolla 18 -19. Valinta on ehdollinen, sillä sekä valituista, että varalle valituista tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Koulutukseen valituksi tuleminen voi estyä, mikäli hakija on syyllistynyt rikokseen tai antanut hakulomakkeessa harhaanjohtavia tai vääriä tietoja.

Opiskelupaikka varmistuu toukokuun aikana, mikäli turvallisuusselvitys ei anna aihetta evätä opiskelupaikkaa.

Opiskelijan opintososiaalinen asema

Lähiopetusjaksojen aikana opiskelijat ovat oikeutettuja seuraaviin etuuksiin:

 • Opintotuki

  Opiskelijat ovat oikeutettuja joko KELA:n tai TE-palvelun myöntämään opintotukeen. (Lisätietoja kela.fi ja TE-palvelut.fi)

 • Majoitus- ja koulumatkatuki

  Rikosseuraamusalan koulutuskeskus järjestää tarvittaessa opiskelijoille maksuttoman majoituksen siten, että etusijalla ovat opiskelijat, joiden vakituinen asunto on yli 80 kilometrin päässä koulutuskeskuksesta. Vaihtoehtoisesti alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat voivat hakea KELA:n koulumatkatukea päivittäisiin kodin ja oppilaitoksen välisiin matkoihin. (Lisätietoja KELA:sta.)

 • Ruokailu

  Koulutuskeskus järjestää opiskelijoille lähiopetuspäivinä yhden maksuttoman aterian.

 • Palkalliset työssäoppimisjaksot

  Työssäoppimisjaksoja on kolme, joista kaksi viimeistä ovat palkallisia ja opiskelijat ovat virkasuhteessa rikosseuraamuslaitokseen.

  Löydät yksityiskohtaisempaa tietoa opiskelusta ja opintososiaalisista eduista opinto-oppaastamme. Opas päivitetään vuosittain keväällä. Oikeus muutoksiin pidätetään.


Seuraavan hakuajan alkamisesta ilmoitamme myöhemmin rskk.fi- sivuilla. Aineistokokeen artikkelit saattavat vaihtua seuraavalla hakukerralla.

Lisätiedot:

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
PL 41 / Vernissakatu 2 A, 01301 Vantaa
p. 029 566 5068 / 050 3740 391

 
Julkaistu 15.4.2019