Uniformuasuinen miesvartija

Opis­ke­le ri­kos­seu­raa­musa­laa

Ri­kos­seu­raa­musa­lan kou­lu­tus­kes­kus (RSKK) on ai­noa van­ki­loi­den val­von­nan ja oh­jauk­sen
teh­tä­viin pä­te­vöit­tä­vä ja alan kou­lu­tus­ta jär­jes­tä­vä op­pi­lai­tos Suo­mes­sa.
Lue opis­ke­li­ja­ta­ri­noi­ta